fbpx

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna policy rör den behandling av personuppgifter som Citystäd Limhamn AB (”Citystäd Limhamn” eller ”vi”) inhämtar i samband med utförandet av våra uppdrag gentemot kunder, av dig/din organisation i egenskap av affärspartner, genom dina besök på vår hemsida www.city-stad.se eller från tredje part. Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy. Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

1. Personuppgifter

Vanligtvis kommer de personuppgifter vi behandlar om dig från dig själv eller från någon inom din organisation i samband med ingående av avtal då vi utför våra tjänster inom städning. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag i de fall personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra avtalade åtaganden. Vi kan även använda oss av uppgifter om dig som du lämnat på vår hemsida eller som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsförings- och säljaktivitetsbolag. De personuppgifter om dig som kan beröras är: Person- och kontaktuppgifter (namn, adress, e-post adress, telefonnummer och – när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, även personnummer) Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning exempelvis IP-adress, din geografiska placering. Användargenererad information- innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar exempelvis som du delar med oss på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss), såsom texter, videoklipp och fotografier.

2. Ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs. Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är för att utföra och administrera våra uppdrag och fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder, närmare bestämt för att kontrollera identitet, informera oss om förhållandena i ett specifikt ärende, tillvarata dina eller din organisations intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller om du är företrädare, anställd eller annars representerar en organisation som har ingått avtal med oss – berättigat intresse. Citystäd Limhamns berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna fullgöra avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser. Vi kan också använda personuppgifterna för att anpassa våra tjänster och tjänsteutbud varvid vi använder de uppgifter vi samlar in för att kunna ge information om de tjänster som efterfrågas. Rättslig grund: Berättigat intresse. Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att tillhandahålla nyhetsinformation och marknadsföring relaterat till våra tjänster, såväl generell som kundspecifik, informera dig om våra aktiviteter eller tjänster eller våra samarbetspartners erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig och din organisation. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, förutsatt att du/din organisation inte har instruerat oss att inte göra det. I den mån du inte har en aktiv kundrelation med oss och är konsument kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det. Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten 9 nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick. Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke där så uttryckligen anges. Citystäd Limhamns berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig/din organisation bättre tjänster (genom att utveckla, analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter) samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

3. Datasäkerhet

Alla personuppgifter Citystäd Limhamn behandlar behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i driftsmiljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter. Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig när och på sätt som förskrivs enligt lag.

4. Utlämnande av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast av oss och av utvalda tredje parter.

Citystäd Limhamn kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående om inte: 
(i) det särskilt överenskommits mellan dig och Citystäd Limhamn;
(ii) det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter;
(iii) det är nödvändigt för att Citystäd Limhamn ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma beslut från myndigheter eller domstolar; eller
(iv) Citystäd Limhamn anlitat en extern tjänsteleverantör att såsom personuppgiftsbiträde utföra våra tjänster för vår räkning.

I detta fall kommer anlitade tjänsteleverantörer vara förpliktade att endast använda personuppgifterna för Citystäd Limhamns räkning samt att skydda dem och behandla dem med sekretess på motsvarande sätt som Citystäd Limhamn. Personuppgifterna kan med stöd av ovan komma att överföras till länder utanför EU i den mån detta är tillåtet enligt lag eller Citystäd Limhamn har rätt till det enligt avtal. Om och på sätt föreskrivs i lag har ni rätt att få en lista över eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar era personuppgifter på uppdrag av Citystäd Limhamn.

5. Dina rättigheter

Du har, efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av, rätt att begära ut information om Citystäd Limhamns behandling av de personuppgifter som rör dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Citystäd Limhamn kommer att, på er begäran eller självmant, rätta personuppgifter om er som är felaktiga och vid behov komplettera desamma samt begränsa vår behandling av era uppgifter. Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt föreskrivs i lag rätt att begära rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss. Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

6. Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller behandling inte längre krävs enligt lag eller avtal.

7. Ändring av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

8. Klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande vår personuppgiftsbehandling. Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära att skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

9. Kontakt

Citystäd Limhamn AB, 556836-1678, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.
Adress: Citystäd Limhamn AB, Högatan 7, 216 33 Limhamn Telefon: 0708-90 86 80 E-post: LB@city-stad.se

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.

Typ av bostad
Boarea m²
Typ av städning

Kontaktinformation

Prisberäkning

Priset som presenteras är ett cirka pris. Ett exakt pris fås vid ett hembesök.